Miljøledelse/miljøstyring i korte vendinger

slider_0000_123384081
slider_0000_123384081
slider_0001_118551792
slider_0001_118551792
slider_0002_105813234
slider_0002_105813234
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0003_photodune-1392850-businessman-looking-upwards-xl
slider_0004_135195753
slider_0004_135195753
slider_0005_121900825
slider_0005_121900825
slider_0006_134209528
slider_0006_134209528
slider_0007_83109646
slider_0007_83109646
slider_0008_92573308
slider_0008_92573308

Der er overordnet tre gode grunde til at arbejde med miljøledelse:

  • reduceret ressourceforbrug, (sparret økonomi)
  • betydelig PR- og reklameværdi (generelt forbedret image over for kunder og offentlige myndigheder)
  • en gevinst for miljøet

Grundstenene i miljøledelse er følgende:

  1. Miljøgennemgang: Her kortlægges miljøforholdene. Forhold som ressourceforbrug, spild, affald, uheld og ulykker opgøres og det beskrives kort, hvordan disse forhold håndteres.
  2. Miljøpolitik: Her beskrives holdninger, mål og prioriteringer i relation miljøspørgsmål
  3. Miljøhandleplan: Er en ”køreplan” der sætter miljøforbedringer i gang. Det er her det fastsættes hvordan de fastlagte mål opnås. Der udpeges en ansvarlig for at aktiviteterne gennemføres til den fastsatte tidsfrist.
  4. Miljøledelsessystem: Fordeler ansvar og kompetence. Hvem har ansvar for monitering, evt. efteruddannelse, udarbejdelse af instruktioner m.m.
  5. Miljøaudit: Her sker en kontrol af, at miljøledelsessystemet fungerer. Der er tale om en egenkontrol af hvad der tidligere er besluttet.
  6. Miljøredegørelse (miljøregnskab): Er ansigtet udadtil. Heri beskrives miljøpolitikken, miljømålene og de væsentligste miljøpåvirkninger samt hvilken indsats virksomheden gør for at mindske uønskede miljøpåvirkninger. Endelig kan det her beskrives hvordan miljøarbejdet er organiseret. Miljøredegørelsen er et udvidet ”grønt regnskab”.

Miljøledelse er, med andre ord, en systematisk, løbende proces, der sigter mod at forbedre virksomhedens miljøforhold. Miljøledelsessystemet omfatter virksomhedens aktiviteter, produkter og serviceydelser. Virksomheden kan ”blåstemples” ved at blive certificeret eller verificeret af et eksternt kontrolorgan, ved at følge en at de to standarder på området, ISO 14001 eller EMAS.

Miljøledelse underbygger de overordnede principper i miljølovgivningen. Der er ingen lovmæssige krav til miljøledelse. Et krav i miljøledelsesstandarderne er derimod, at virksomhedernes miljøarbejde skal gå videre end den gældende miljølovgivning foreskriver.

De erfaringer mange virksomheder har gjort sig – og som er motivationsfaktorer for andre virksomheder – er, at man med miljøledelse ofte kan opnå en betydelig økonomisk gevinst, ved at reducere/optimere ressourceforbruget. Reklame og signalværdien er betydelig. Derfor vil forholdet til myndigheder, naboer og kunder blive forbedret. Oftest med en målbar meromsætning. Erfaringerne viser at omkostningerne til implementeringen af miljøledelse er tilbagebetalt indenfor få måneder til enkelte år, afhængig af de teknologiske investeringer.

Miljøledelse er ikke en kasse for sig selv i organisationen men skal tænkes som en integreret del, som alle ”bidrager” til.